چت در نظر گرفته شده است برای ترویج مبادلات بین فرانسوی و غیر فرانسوی و به کمک دومی در تکمیل تسلط خود را از زبان فرانسه است. در اینجا شما را دیدار با مردم که از هر چهار گوشه زمین مردم از همه سنین و فرهنگ مردم است که منافع مشترک در زبان فرانسه یا زبان آن و یا یادگیری به آن صحبت می کنند.

یک کلیک در چت و شما وجود دارد.

می آیند و سوالات خود را بپرسید در مورد زبان فرانسه و دیدار با خبرنگاران دیگر بحث یک چیز دیگر و یا در چت فروم

About