submit


پاسخ رای نشان می دهد که نسبت به پیام های دریافتی به پاسخ. اگر پاسخ با نرخ پایین به این معنی است که کاربر به ندرت پاسخ. اگر آن را بالا کاربر بسیار بیشتر احتمال دارد برای پاسخ. عکس هایی که مشخص شده به عنوان وابسته به عشق شهوانی, تنها می تواند توسط کاربران که توافق کرده اند که به نظر وابسته به عشق شهوانی محتوا. شما می توانید جزئیات بیشتر در مورد این و تغییر تنظیمات خود را در این بخش اگر شما علامت یک عکس به عنوان وابسته به عشق شهوانی, آن را فقط برای کاربران قابل مشاهده است که توافق کرده اند که به نظر وابسته به عشق شهوانی محتوا. شما می توانید جزئیات بیشتر در مورد این و تغییر تنظیمات خود را در این بخش آن است که توصیه می شود به استفاده از مرور خصوصی در فایرفاکس ناشناس در کروم, ناشناس, غیره. (. از استفاده بخش از توافقنامه کاربر)

About