submit


چت تصویری است که تنها سایت دوستیابی بدون ثبت نام که نمی ملزم کاربران خود را به ثبت نام برای چت. دیگر سایت های دوستیابی بدون ثبت نام فقط اجازه می دهد به تماشای پروفایل کاربران اما اجازه نمی دهد که مربوط به چت و اشتراک گذاری عکس. چت تصویری اجرا شده است کامل مدل رایگان دوستیابی از طریق آن اتصال ایمیل به حساب مورد نیاز است. چت آنلاین اجازه می دهد تا شما به تبادل پیام های متنی, و عکس.

About