submit


وجود دارد دو راه برای استفاده از شبکه: رایگان و پرداخت می شود. دوم اجازه می دهد تا به مطالعه تنها دو زبان و لازم نیست بیش از 500 مدخل در دفترچه یادداشت. در پرداخت محتوا تعداد نامحدودی از مواضع و زبان و در همان زمان شما می توانید آپلود عکس ارسال دیدگاه در یک فرمت گرافیکی است.

About