شبکه اجتماعی متحد مردم از کشور و زبان به مطالعه است

وجود دارد دو راه برای استفاده از شبکه: رایگان و پرداخت می شود.

دوم اجازه می دهد تا به مطالعه تنها دو زبان و لازم نیست بیش از مدخل در دفترچه یادداشت

در پرداخت محتوا تعداد نامحدودی از مواضع و زبان و در همان زمان شما می توانید آپلود عکس ارسال دیدگاه در یک فرمت گرافیکی است

About