سایت دوستیابی — یک پروژه با یازده سال»تجربه»است. همانطور که از سپتامبر ماهانه تعداد بازدید از این سایت برابر با میلیون (کاهش نسبت به ماه گذشته و نزدیک به میلیون).

برای هند.

درصد از کاربران در سوئد و

از آلمان است.

کاهش محبوبیت این سایت مشاهده شده در سال و روند فقط بدتر شده است. در مجموع در ماه سپتامبر صفحه از آشنایی کاربران از فرانسه آمد. میلیون بار (در مقابل.

میلیون در ماه اکتبر)

کاهش علاقه در منابع آشکار است.

اما با وجود این موانع اعضای ما»بالا»هنوز هم سزاوار یک داستان جداگانه مورد خودتان.

سایت ما این است که موقعیت خود را به عنوان»مناسب»سایت دوستیابی رایگان

About