کمک به خانواده از سنت جوزف و پدر ژوزف-ماری ورلن به ساخت صومعه در نزدیکی بزیه آن کاملا رایگان است و با هدف تسهیل جلسات بین کسانی که مایل به ساخت یک خانواده مسیحی

About