بسیاری از سایت ها برای درخواست اطلاعات شخصی مانند باحجاب سن و محل مسکونی خود را و یا حتی قفسه سینه خود را! من امتحان هستم اما نه چندان دور از حاد.

یا ارسال تبلیغات حاد و وخیم تر شدن بسیار است. بدیهی است که ما نیاز به ایا قسطی هزینه از سایت ما درک می کنیم اما دریافت هزاران ایمیل های اسپم در آن.

می توانند با مراجعه و به تحقیق از صدها نفر از تبلیغات در گمنامی کامل چه چیزی می تواند بهتر ؟

About