میسلیوم ارتباط است قانون خود موفق متصل به (فدراسیون ارائه دهندگان خدمات اینترنت انجمن)

ما نمی حمل در همه زمان ها اما ما با شرکت در رویدادهای عمومی (از جمله) و یا ترتیب یک جلسه عمومی ، این لحظات هستند ایده آل برای دیدار با ما تبلیغات در انواع مختلف آنلاین برنامه (-رایگان) و همچنین در خود ما تقویم

اگر شما می خواهید برای دریافت درگیر در انجمن (حتی به میزان کمتر) شما می توانید با ما تماس بگیرید ممکن است مناسب به ما بپیوندید یا در یک (اگر شما می خواهید برای دیدن چگونه آن را می رود و یا باید چیزی برای ارائه) و یا به یک جلسه از یکی از گروه های کاری

About