submit


شما می توانید در حال حاضر برقراری ارتباط «با لغت» اما هنوز هم نگران تلفظ کنید ؟ سپس به کمک شبکه های اجتماعی که در آن شما می توانید پیدا کردن دوستان جدید در سراسر جهان است.

About