امروز شبکه های اجتماعی می تواند نه تنها»مثل»عکس ها و دنبال زندگی دوستان و به یادگیری زبان های خارجی

اما در همان زمان کمک خواهد کرد که به گسترش واژگان خود را با خلاص شدن از کلیشه و احیای آن این عبارات در زبان انگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, چینی, هر زبان

تمام دوره های آموزشی را برای شما جمع آوری مجموعه ای از زبان محبوب شبکه های اجتماعی ایجاد شده فقط برای این منظور است.

شما می توانید در حال حاضر برقراری ارتباط»با لغت»اما هنوز هم نگران تلفظ کنید ؟ سپس به کمک شبکه های اجتماعی که در آن شما می توانید پیدا کردن دوستان جدید در سراسر جهان است

About